Home / Chỉ thị RoHS 10 Yêu cầu chứng nhận không sử dụng

Chỉ thị RoHS 10 Yêu cầu chứng nhận không sử dụng

Đối với các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải thích chứng chỉ không sử dụng sáu chất của Chỉ thị RoHS đối với “Chỉ thị của Hội đồng và Nghị viện Châu Âu về việc hạn chế sử dụng một số chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử”.

 

1. Luồng vấn đề về “Chỉ thị RoHS 10 chất không được sử dụng”

 • Chứng nhận “Chỉ thị RoHS 10 chất không được sử dụng” tiếng Nhật hoặc tiếng Anh được cấp theo yêu cầu của khách hàng nhân dịp xuất khẩu sản phẩm của chúng tôi.
 • Vui lòng nhập vấn đề yêu cầu, và tệp đính kèm e-mail hoặc fax.
  Chứng chỉ sẽ được cấp bằng tiếng Anh.
  Chỉ thị RoHS 10 Chất Yêu cầu Chứng nhận Không được Sử dụng (PDF) ← Tải xuống biểu mẫu yêu cầu
 • Sau khi kiểm tra nội dung, chúng tôi sẽ gửi chứng chỉ cho người yêu cầu.(However, we will except for the manufacturing end-life products.)
  (Tuy nhiên, chúng tôi sẽ ngoại trừ việc sản xuất các sản phẩm cuối đời.)
  ※ Vấn đề chẵn là khoảng 1 tuần, vui lòng chấp nhận nó trước.

2. Yêu cầu điểm đến

HEAT-TECH Co.,Ltd.
e-mail. Info@heat-tech.biz / FAX.81-78-945-7895 /

3. Việc xử lý thông tin cá nhân nhập vào biểu mẫu yêu cầu này.

Thông tin cá nhân của người phụ trách văn phòng xuất cảnh (sau đây gọi là “thông tin cá nhân”) Vui lòng tuân theo “Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty TNHH Heat-tech. Co.,Ltd. ”.
Cảnh báo cá nhân thông tin (sau đây được gọi là “cá nhân thông tin”) Vui lòng tuân theo “Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Heat-tech. Co.,Ltd. .

4. Mục đích sử dụng

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân cho những việc sau.

 1. Việc vận chuyển “Giấy chứng nhận không sử dụng của Chỉ thị RoHS 10 Chất” được cấp dựa trên thư yêu cầu này
 2. Dịch vụ khách hàng liên quan đến sản phẩm của chúng tôi
 3. Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mới
 4. Hướng dẫn các sự kiện

5. liên hệ với chúng tôi

Quyền riêng tư – Liên hệ
HEAT-TECH Co.,Ltd. (Representative)
TEL.81-78 -945-7894 / FAX.81-78-945-7895 / e-mail. Info@heat-tech.biz

 

6. Tài liệu tham khảo và thông tin

HƯỚNG DẪN 2011/65 / EU CỦA THAM QUAN CHÂU ÂU VÀ HỘI ĐỒNG HỘI ĐỒNG NGÀY 8/6/2011
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0088:0110:EN:PDF