Home / Giới thiệu về đánh dấu CE

Giới thiệu về đánh dấu CE

1.Máy sưởi không khí nóng và máy sưởi halogen có thể hiển thị dấu CE.

Nếu bạn muốn một cái, vui lòng cho biết điều này trên mẫu đơn đặt hàng khi đặt hàng.

2.Yêu cầu điểm đến

HEAT-TECH Co.,Ltd.
e-mail. Info@heat-tech.biz / FAX.81-78-945-7895 /

3.Việc xử lý thông tin cá nhân nhập vào biểu mẫu yêu cầu này.

Thông tin cá nhân của người phụ trách văn phòng xuất cảnh (sau đây gọi là “thông tin cá nhân”) Vui lòng tuân theo “Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty TNHH Heat-tech. Co.,Ltd. ”.
Cảnh báo cá nhân thông tin (sau đây được gọi là “cá nhân thông tin”) Vui lòng tuân theo “Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Heat-tech. Co.,Ltd. .

4.Mục đích sử dụng

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân cho những việc sau.
(1) Việc vận chuyển “Giấy chứng nhận không sử dụng của Chỉ thị RoHS 10 Chất” được cấp dựa trên thư yêu cầu này
(2) Dịch vụ khách hàng liên quan đến sản phẩm của chúng tôi
(3) Thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mới
(4) Hướng dẫn các sự kiện

5.liên hệ với chúng tôi

Quyền riêng tư – Liên hệ
HEAT-TECH Co.,Ltd. (Representative)
TEL.81-78 -945-7894 / FAX.81-78-945-7895 / e-mail. Info@heat-tech.biz