Home / Movie / Glass.Ceramic heating

Glass.Ceramic heating

Đun nóng trực tiếp nước trong ống

 Video này cho thấy một thanh máy sưởi dạng que thủy tinh halogen được đưa vào nước trong ống nghiệm và đun nóng. Vui lòng kiểm tra trang bên dưới để biết chi tiết sản phẩm.  

Read More »